Trendrapportage

Regionale Trendrapportage
Elk kwartaal brengt UWV, namens het ministerie van SZW, een regionale trendrapportage banenafspraak uit over de behaalde resultaten om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio’s een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak.  De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep populatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn. De trendrapportages schetsen niet meer dan een indicatie van de voortgang, onder meer omdat sommige cijfers slechts één keer per jaar beschikbaar komen en omdat er sprake is van een momentopname. 
Regionale Trendrapportage 4e kwartaal 2017; trends en ontwikkelingen
Eind april heeft het UWV de cijfers tot en met het vierde kwartaal 2017 verzorgd. Hieronder volgen de meest in het oog springende trends en ontwikkelingen.
1. De ontwikkeling van het landelijk doelgroepregister:
Het doelgroepregister is een landelijk overzicht waarin alle mensen zijn opgenomen die vallen onder de banenafspraak. Het register wordt beheerd door UWV.  Zowel landelijk als regionaal is er sinds het vierde kwartaal van 2016 sprake van een daling van het aantal werkzoekenden in het doelgroepregister. Het vierde kwartaal van 2017 bedraagt de afname in onze arbeidsmarktregio circa 14% ten opzichte van de nulmeting. Landelijk is het aantal met ruim 8% teruggelopen. De daling wordt met name veroorzaakt door het beëindigen van de ‘grondslag oude Wajong’ van mensen die langdurig geen arbeidsvermogen hebben. Het aantal mensen in het doelgroepregister dat momenteel niet bemiddelbaar is naar werk, neemt daarmee ook af. De instroom bestaat voor een belangrijk deel uit jongeren die het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) en het Praktijkonderwijs (pro) verlaten hebben. 
2. De ontwikkelingen realisatie banenafspraak banen
De gepresenteerde cijfers geven een indicatie van de ontwikkeling van het aantal banen vanaf de 0-meting tot en met het vierde kwartaal 2017. De rapportage laat zien dat de werkgevers in onze arbeidsmarktregio de opgave van 644 extra banenafspraak banen ultimo 2017 realiseren. Op dit moment staat de teller op 608 reguliere banen en 127 banen via uitzendcontracten en detachering. De reguliere banen zijn met 557 voornamelijk in de marktsector gerealiseerd. Op het moment van de 0-meting waren er 820 mensen uit de doelgroep banenafspraak werkzaam in reguliere banen en 272 via uitzendcontract of detachering. In totaal 1092 banen. Tel daarbij het resultaat tot en met Q4 2017 op, dan zijn er in de arbeidsmarktregio Flevoland totaal 1827 mensen uit de doelgroep aan het werk. 
De sector overheid, die bestaat uit overheids- en onderwijswerkgevers, laat dit jaar een stijging met 15 banen zien maar blijft met 51 reguliere banen sinds de nulmeting toch nog sterk achter. Het is uit de cijfers niet op te maken in welke subcategorie de banen gerealiseerd zijn. Duidelijk is wel dat de onderwijswerkgevers nog sterk achterblijven bij de realisatie. Samen met het onderwijs, UWV en de gemeentelijke uitvoerders werkt het RWF een actieplan om het onderwijs te stimuleren en te ondersteunen. De onderstaande grafiek toont de resultaten van de arbeidsmarktregio Flevoland.
 

Cookie-instellingen