Trendrapportage 2e kwartaal 2017: 1646 banen extra

29-11-2017 1887 keer bekeken 0 reacties

Voor Flevoland ziet de netto ontwikkeling in het aantal banen ten opzichte van de nulmeting er als volgt uit: 1326 extra banen via een regulier dienstverband en 320 extra banen via een uitzendcontract of detachering.

Klik hier voor een grotere weergave van de trendrapportage 2e kwartaal 2017

De gerealiseerde aantallen zijn niet statisch. De in-, door- en uitstroom van doelgroepers bij werkgevers is immers een dynamisch proces. Evenals bij andere werknemers lopen tijdelijke contracten af, blijkt werk uiteindelijk toch niet passend en worden uitzend- en detacheringscontracten niet verlengd. Dat betekent dat er in de praktijk dikwijls veel meer matches nodig zijn en gerealiseerd moeten worden om de aantallen zoals op de peildatum worden vastgesteld te realiseren. 

De regionale trendrapportage en de factsheets banenafspraak geven een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting en ten opzichte van eerdere kwartalen. De regionale rapportages zijn niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat deze meting jaarlijks plaatsvindt. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn alle Nederlandse gemeenten - in arbeidsmarktregioverband - verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. Het kabinet wil de arbeidsdeelname aan de onderkant van de arbeidsmarkt substantieel laten stijgen door in te zetten op een inclusieve arbeidsmarkt waarin plek is voor iedereen. Alle werkgevers in Nederland hebben de opdracht hieraan hun bijdrage te leveren.

Banenafspraak
Het kabinet en de sociale partners zijn in het Sociaal Akkoord (april 2013) overeengekomen om tot 2026 landelijk 125.000 extra banen te realiseren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en die behoren tot de doelgroep Participatiewet. Van het aantal plaatsingen dienen 100.000 gerealiseerd te worden in de marktsector en 25.000 in de publieke sector (overheid en onderwijs).

Afgesproken werd dat mocht ultimo 2016, bij de beoordeling van de realisatie daarvan, blijken dat de groei zou achterblijven bij de gewenste jaarlijkse stijging van het aantal banenafspraak banen, dat dan de regering kan besluiten een verplicht quotum arbeidsbeperkten voor werkgevers in te voeren.

Omdat de marktsector zijn doelstellingen op de peildatum december 2016 ten opzichte van de nulmeting (1-1-2013) 18.957 banen heeft gerealiseerd komt er voor de marksector in 2018 geen verplicht quotuom voor arbeidsbeperkten. Voor de overheid gold een doelstelling (eind 2016) van 6.500 extra banen voor arbeidsbeperkten. Uit de meting blijkt dat de overheid achterloopt en slechts 3.597 banen voor arbeidsbeperkten heeft gerealiseerd. Zij hebben de doelstelling van de banenafspraak dus niet gehaald. Dit
betekent dat het quotum voor arbeidsbeperkten voor deze sector volgend jaar vooralsnog wel in werking kan treden.

Opgave voor werkgevers in Flevoland
In de arbeidsmarktregio Flevoland ligt de focus in eerste instantie op het tot eind 2019 realiseren van 1064 banenafspraak-banen ten opzichte van 0-nulmeting. Dit zijn extra banen voor werkzoekenden uit de doelgroep, waarvan we 716 in de marktsector en 348 in de publieke sector (overheid en onderwijs) worden gerealiseerd.

Quotumregeling
De werkgevers in de overheidssector hebben de landelijke doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet gehaald. Het kabinet gaat daarom over tot activering van de quotumregeling voor de sector overheid. Overheidswerkgevers krijgen tot en met 2019 de tijd om de afgesproken aantallen te halen. Als een werkgever niet heeft voldaan aan het opgelegde quotumpercentage voor 2019, volgt voor 1 november 2020 de heffing. De regering deactiveert de wet als de overheidswerkgevers de aantallen de komende jaren
wel halen. De quotumregeling zal gelden voor alle overheidswerkgevers met 25 werknemers of meer. De quotumheffing bedraagt €5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur.

Welk quotumpercentage gaat gelden en hoeveel werknemers een werkgever dus minimaal in dienst moet hebben om de heffing niet te hoeven betalen, zou de overheid in oktober 2017 bij ministeriële regeling vaststellen en publiceren. Dit is, op moment van schrijven (3 november 2017) nog niet gebeurd. De uitvoering van de quotumregeling ligt bij UWV en de Belastingdienst.

Overheidswerkgevers hebben aangegeven dat zij graag willen dat de inkoop van diensten mee telt voor de realisering van de banenafspraak. Zij besteden immers veel facilitaire werkzaamheden uit aan de markt. Wanneer mensen met een arbeidsbeperking deze werkzaamheden uitvoeren, tellen zij mee bij de sector markt. 

Cookie-instellingen