Aantal banen Banenafspraak 1e kwartaal opnieuw gestegen

11-08-2017 1061 keer bekeken 0 reacties

Eind maart 2017 stonden er landelijk 204.074 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister. Dat is een afname van 43.665 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2016 is het een afname van 62.801 personen.

Dit blijkt uit de Regionale Trendrapportage Banenafspraak 1e kwartaal 2017.  De afname kan, gelijk aan de vorige kwartalen, vooral worden verklaard door de herindeling Wajong: UWV kijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, wordt de registratie in het doelgroepregister beëindigd. Daar tegenover staat dat het aantal personen in het doelgroepregister dat valt onder de participatiewet, in dit kwartaal sterker is toegenomen dan in eerdere kwartalen. Dat is deels te verklaren doordat 1664 nieuwe personen via de praktijkroute zijn ingestroomd. Dat gebeurde dit kwartaal voor het eerst. Het gaat hierbij voor het grootste deel om mensen die in 2016 al werkten op basis van verminderde loonwaarde en die per 1 januari 2017 het recht kregen om opgenomen te worden in het doelgroepregister. De banen van deze mensen tellen dit kwartaal dus ook voor het eerst mee voor de banenafspraak.

Aantal banen opnieuw gestegen

Per saldo betekende dit in Flevoland dat het aantal personen in het doelgroepregister in het 1e kwartaal 2017 4522 bedroeg, een afname van 188 ten opzichte het 4e kwartaal 2016 (en een afname van 377 ten opzichte van de nulmeting in 2012). In onze regio is het totaal aantal banen in het 1e kwartaal 2017 opnieuw gestegen, nu met in totaal 27. Dat brengt de voortgang ten opzichte van de nulmeting op 499 banenafspraak banen.

Meer matches nodig

De gerealiseerde aantallen zijn niet statisch. De in-, door- en uitstroom van doelgroepers bij werkgevers is immers een dynamisch proces. Evenals bij andere werknemers lopen tijdelijke contracten af, blijkt werk uiteindelijk toch niet passend en worden uitzend- en detacheringscontracten niet verlengd. Dat betekent dat er in de praktijk dikwijls veel meer matches nodig zijn en gerealiseerd moeten worden om de aantallen zoals op de peildatum worden vastgesteld te realiseren.

De regionale trendrapportage en de factsheets banenafspraak geven een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting en ten opzichte van eerdere kwartalen. De regionale rapportages zijn niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat deze meting jaarlijks plaatsvindt.
 

0  reacties

Cookie-instellingen