Uitvoering Participatiewet en Banenafspraak op veel punten vereenvoudigd voor werkgevers

06-02-2017 7124 keer bekeken 0 reacties

De Participatiewet en Wet banenafspraak is op enkele punten voor werkgevers verder vereenvoudigd. Dat was nodig omdat na het in werking treden van de Participatiewet in 2015 de minister door gemeenten en werkgevers was gewezen op enkele knelpunten.

Voor meer en actuele informatie: Website UWV

Praktijkroute 

Of mensen behoren tot de doelgroep voor de banenafspraak wordt beoordeeld door UWV. Per 1 januari 2017 is een extra toegang tot het doelgroepregister toegevoegd: de praktijkroute. De praktijkroute houdt in dat mensen, van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardebepaling is vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben onder het wettelijk minimumloon, zonder beoordeling door het UWV tot de doelgroep worden toegelaten. Vanaf dat moment kan de werkgever ook een beroep doen op de de no-riskpolis. De loonwaarde wordt vastgesteld door de gemeente.

Loonkostenvoordelen (LKV)

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. LKV is in de plaats van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hoogte vergoeding loonkosten De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.  

Forfaitaire regeling  

Op grond van de regeling kunnen gemeenten tijdens maximaal de eerste 6 maanden van een dienstbetrekking  een  forfaitaire loonkostensubsidie verstrekken van 50 procent van het wettelijk minimumloon. In deze situatie wordt de bepaling van de feitelijke loonwaarde uitgesteld tot een later moment, doch binnen 6 maanden.

Loonkostensubsidie ook voor schoolverlaters

Met ingang van 1 februari 2017 kunnen gemeenten eveneens loonkostensubsidie inzetten voor schoolverlaters afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO. Om daarvoor in aanmerking te komen dient de schoolverlater binnen 6 maanden na het verlaten van het genoemde onderwijs bij een werkgever te zijn gaan werken.

Uitbreiding No-risk

Voor werknemers die onder de doelgroep voor de banenafspraak vallen, geldt de no-risk polis voor de Ziektewet. Werkgevers krijgen bij ziekte een uitkering van UWV. De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent dat UWV een Ziektewet-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de no-riskpolis geldt. De datum waarop de no-riskpolis gaat gelden, is meestal de datum waarop het dienstverband ingaat. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar aanvragen. Bijvoorbeeld als de werknemer een ernstige ziekte heeft.

 

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

 

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Voor meer en actuele informatie: Website UWV 

 

Cookie-instellingen