Regionaal overzicht van het aantal te realiseren garantiebanen in 2021 en 2022 

05-11-2020 544 keer bekeken 0 reacties

Op basis van recente gegevens van het CBS en UWV, heeft de Werkkamer een indicatie gegeven voor het aantal te realiseren banen per sector en regio in de komende jaren. Voor Flevoland gelden voor 2021 en 2022 respectievelijk (afgerond) 1394 en 1611 ten opzichte van de nulmeting te realiseren banen.

De banenafspraak is een landelijke afspraak die niet per regio of  per sector is gespecificeerd of wordt gemeten in het kader van de Wet banenafspraak en quotumregeling. Toch bleek vanuit meerdere arbeidsmarktregio’s de behoefte om enige indicatie te hebben over de verdeling. Vanaf het begin van de banenafspraak is daarom vanuit De Werkkamer een indicatieve verdeling over de 35 regio’s gegeven op basis van arbeidsmarktgegevens.  Het volledige overzicht van de indicatieve verdeling vindt u hier.
 
Actualisering indicatieve berekeningen

Deze berekeningen zijn gebaseerd op de meest recente basisgegevens van het CBS en UWV. Hierbij gaat het om de werkgelegenheid, de werkloosheid en het aantal mensen in het doelgroepenregister onderverdeeld naar de 35 regio’s aan de hand waarvan de verdeling is berekend. Het totaal aantal te verdelen banen bedraagt in 2021 in totaal 80.000 (waarvan 60.000 te realiseren in de marktsector en 20.000 bij de overheidssectoren) en in 2022 in totaal 92.5000 (waarvan 70.000 in de marktsector en 22.500 bij de overheid). De actualisering van de basisgegevens heeft geen significante verschuiving tot gevolg in de verdeling over de 35 arbeidsmarktregio’s. Wel zijn er lichte verschuivingen zichtbaar die vooral veroorzaakt worden door de verschillen in de werkgelegenheidsgroei tussen de verschillende regio’s in 2018 en 2019.  
 
Invloed coronacrisis  

De verwachting is dat de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en specifiek op de doelgroep van de banenafspraak groot zal zijn. Op dit moment zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar van de impact van de coronacrisis op de verschillende arbeidsmarktregio’s. Hierover zal begin 2021 meer helderheid over bestaan. De invloed hiervan op de onderlinge indicatieve verdeling van de banenafspraak over de regio’s zal dan worden geactualiseerd.

0  reacties

Cookie-instellingen