Onderzoek re-integratiedienstverlening voor mensen met beperking

15-06-2020 470 keer bekeken 0 reacties

UWV streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. UWV begeleidt mensen met een Wajong, WGA- en Ziektewetuitkering bij het vinden van werk door onder andere re-integratiedienstverlening op maat in te kopen bij re-integratiebedrijven.

Voor het eerst is er nu onderzoek gedaan naar welke re-integratie we inkopen, voor wie en met welk resultaat. Met als doel om inzicht te geven in de activiteiten die re-integratiebedrijven uitvoeren om mensen werkfit te maken of naar werk te begeleiden.

UWV en het ministerie van SZW werken samen aan het onderzoekprogramma ‘Onbeperkt aan het werk’, waar gekeken wordt naar de inhoud en effectiviteit van dienstverlening voor mensen met een arbeidsbeperking. Het rapport 'Wat kopen we in voor wie?' (pdf, 1 MB) vormt de start van dit kennisprogramma en is een inventariserend onderzoek naar de inhoud van de ingekochte re-integratiedienstverlening voor mensen uit de Wajong, WGA en Ziektewet.

 

Het vakgebied van re-integratiedienstverlening is nog erg jong. Er zijn dan nog ook nog weinig onderzoeken beschikbaar. Dit rapport maakt het mogelijk om de eerste stappen te zetten naar een vakgebied waar evidence based gewerkt kan worden aan re-integratiedienstverlening. Bij het onderzoek zijn verschillende partijen betrokken geweest, zoals OVAL, Noloc, NVVA en VUMC.

 

Bron: UWV

Ingekochte dienstverlening

Re-integratiebedrijven kunnen re-integratiediensten inzetten om mensen Werkfit te maken of Naar werk te begeleiden. Jaarlijks koopt UWV voor 17.000 à 18.000 mensen Werkfit dienstverlening in en voor 5000 à 6000 Naar werk dienstverlening. De re-integratiedienst Werkfit maken is gericht op mensen die beschikken over arbeidsvermogen, maar nog niet voldoende zijn toegerust om het werk te hervatten. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met samenwerken of erg gevoelig zijn voor stress. De re-integratiedienst Naar werk heeft tot doel om mensen die zijn toegerust om het werk te hervatten daadwerkelijk te plaatsen in werk en aan het werk te houden.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat ruim twee derde van de Werkfit-dienstverlening succesvol is beoordeeld. De rest is niet-succesvol of voortijdig beëindigd, omdat de belemmeringen van mensen ernstiger bleken dan gedacht. Ook een verslechtering van gezondheidssituatie of problemen in de privésituaties zijn voorkomende redenen. Een kwart van de mensen die de Werkfit-dienstverlening succesvol heeft afgerond, heeft op dat moment werk. Werkfit-dienstverlening is bedoeld als tussenstap om daarna via Naar werk-dienstverlening, of eigen begeleiding door UWV, naar werk te zoeken. Dat een kwart direct na de Werkfit-dienstverlening al werkt is volgens het onderzoek al verrassend veel.

Bijna de helft van de Naar werk dienstverlening is succesvol afgerond. Dit betekent dat mensen binnen drie maanden na afronding van de dienstverlening werk hebben gevonden, dat tenminste drie maanden heeft geduurd. Van de groep die de dienstverlening Naar Werk niet-succesvol afrondde werkt 36% na een jaar alsnog.

Aanknopingspunten voor verbeteringen

Het rapport biedt aanknopingspunten om de inkoop van re-integratiedienstverlening te verbeteren. Zo kan beter onderbouwd worden waarom welke dienstverlening wordt ingezet en welk resultaat wordt verwacht. Hiervoor kan het proces dat de werkzoekende doorloopt beter worden vastgelegd, zowel door UWV als door re-integratiebedrijven.

Inmiddels zijn er al verbeteringen ingezet. Vorig jaar is UWV gestart met een methodische aanpak waarmee professionals van UWV de werkzoekende en de belemmeringen die hij of zij ervaart goed in beeld brengen. Ook werkt UWV dit jaar aan het opstellen van een nieuw werkplan en eindrapportage, waarin de onderbouwing van de gemaakte keuzes centraal staat. Hierbij is ook de re-integratiebranche betrokken. Zodat niet alleen UWV weet wat de werkzoekende nodig heeft, maar ook de werkzoekende zelf en de re-integratiebedrijven die hier mee verder gaan. Op die manier geven we een impuls aan het onderbouwd en overdraagbaar werken.

 

0  reacties

Cookie-instellingen