UWV Trendrapportage 1e kwartaal 2019 -

19-09-2019 1494 keer bekeken 0 reacties

Tezamen hebben de werkgevers in de arbeidsmarktregio Flevoland eind 2018 totaal 1183 extra banen voor de doelgroep gerealiseerd. Voor 2018 was de opgave 845 extra banen. Dankzij de gezamenlijke inzet van werkgevers, UWV en gemeenten is die opdracht in de arbeidsregio Flevoland ruimschoots behaald.

Onze gezamenlijke opgave voor 2019 en 2020 ligt weer hoger met respectievelijk op 925 en 1130 extra banen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat als we er gezamenlijk de schouders onder blijven zetten en nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen we erin zullen slagen onze opgave te realiseren!

Geactualiseerde indicatie verdeling Banenafspraak
Op 23 juli jongstleden heeft De Werkkamer de indicatieve berekening ‘Verdeling Banenafspraak’ geactualiseerd. De gevolgen van de actualisering én de opgave voor 2020 voor onze arbeidsmarktregio ziet u in figuur 1. De vorige berekening dateerde van december 2016.

Regionale Trendrapportage
Elk kwartaal brengt UWV, namens het ministerie van SZW, een regionale Trendrapportage Banenafspraak uit over de behaalde resultaten. Hiermee wordt werkgevers, gemeenten en andere partners in de arbeidsmarktregio’s een indicatie gegeven van de voortgang van de banenafspraak. 

De regionale Trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn. De trendrapportages bieden nuttige informatie maar schetsen niet meer dan een indicatie van de voortgang, onder meer omdat sommige cijfers slechts één keer per jaar beschikbaar komen en er daarom sprake is van een momentopname. Eind juli 2019 heeft het UWV de cijfers tot en met het eerste kwartaal 2019 gepubliceerd. Hieronder volgen de meest in het oog springende trends en ontwikkelingen.

1. De ontwikkeling van het landelijk doelgroepregister
Het doelgroepregister is een landelijk overzicht waarin alle mensen zijn opgenomen die vallen onder de banenafspraak. Het register wordt beheerd door UWV. Zowel landelijk als regionaal was er sinds het derde kwartaal van 2016 sprake van een daling van het aantal werkzoekenden in het doelgroepregister (zie figuur 2).  Vanaf het eerste kwartaal van 2018 is weer een stijging te zien die zich tot nu toe voortzet. De instroom bestaat voor een belangrijk deel uit jongeren die het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PrO) verlaten hebben. 
2. De ontwikkelingen realisatie banenafspraak banen
De gepresenteerde cijfers geven een indicatie van de ontwikkeling van het aantal banen vanaf de nulmeting tot en met het eerste kwartaal 2019. De verwachting is dat de werkgevers in onze arbeidsmarktregio de opgave van 925 extra banenafspraak ultimo 2019 ruimschoots gaan realiseren. Op dit moment staat de teller op 1099 reguliere banen en 138 banen via uitzendcontracten en detachering. De reguliere banen zijn met 892 voornamelijk in de marktsector gerealiseerd. 

 

Bij de nulmeting waren er 820 mensen uit de doelgroep banenafspraak werkzaam in reguliere banen en 272 via uitzendcontract of detachering. In totaal 1092 banen. Tel daarbij het resultaat tot en met Q1 2019 op, dan zijn er in de arbeidsmarktregio Flevoland totaal 2329 mensen uit de doelgroep aan het werk. De sector overheid, die bestaat uit overheids- en onderwijswerkgevers, laat ten opzichte van de nulmeting een toename zien met 107 banen. Het is uit de cijfers niet op te maken in welke subcategorie de banen gerealiseerd zijn. Duidelijk is wel dat de werkgevers in het onderwijs nog achterblijven bij de realisatie. De onderstaande grafiek toont de resultaten van de arbeidsmarktregio Flevoland. 

Naar de Inclusieve Arbeidsmarkt
Tot op heden presteren de werkgevers in onze arbeidsmarktregio, samen met de professionals van UWV en de gemeenten (gemeentelijke uitvoeringsorganisaties) uitstekend. Elk jaar wordt de lat echter weer hoger gelegd (zie figuur 1). Werkgevers, UWV, gemeenten moeten in RWF-verband nauw samen blijven werken en voortdurend nieuwe regionale initiatieven blijven ontwikkelen om te blijven voldoen aan de wettelijke opgave en verder te bouwen aan de inclusieve arbeidsmarkt. In 2018 heeft het RWF hierin een belangrijke stap gezet door de verbreding van de scope en de uitbreiding van het netwerk met Gemeente Zeewolde, MBO’s in Flevoland, VSO en Praktijkonderwijs. De focus van het RWF is verbreed van alleen de Banenafspraak naar de Inclusieve Arbeidsmarkt. In dat kader geven we gezamenlijk invulling aan de mogelijkheden die Perspectief op Werk ons vanuit het ministerie van SZW ons biedt. Voorts werken we sinds 2018 ook aan het versterken van de samenwerking met GGZ  en Werk & Inkomen.

Continu proces
Bij de cijfers is het van belang te benadrukken dat de gerealiseerde aantallen niet statisch zijn. De in-, door- en uitstroom van mensen uit de doelgroep banenafspraak bij werkgevers is een dynamisch proces. Evenals bij andere werknemers lopen tijdelijke contracten af, blijkt werk uiteindelijk toch niet passend en worden uitzend- en detacheringscontracten niet verlengd. Praktisch betekent dit voor de medewerkers van UWV en de gemeenten, dat er in een continu proces steeds veel meer matches tot stand gebracht moeten worden om de gerealiseerde aantallen vast te houden en de opgave die voor de peildatum is vastgesteld te verwezenlijken.
 

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen